Prayer for Balarama to give one protection

Krsna Dvaipayana Vyasa has written this song “Goloka Dhamadhipatih Paresvarah”. The official name of this song is Balabhadra Stotra Kavaca; Canto 8 Chapter 12 Verse 4 to 13. This song is taken from the book Garga Samhita. This kavaca of Lord Balarama is the best of armors. Here Lord Balarama, the elder brother of Lord Krishna is glorified.
(1)
goloka-dhamadhipatih paresvarah
paresu mam patu pavitra-kirtanahbhu-mandalam sarsapavad vilaksyate
yan-murdhni mam patu sa bhumi-mandale
(2)
senasu mam raksatu sira-panir
yuddhe sada raksatu mam hali ca
durgesu cavyan musali sada mam
vanesu sańkarsana adi-devah
(3)
kalindaja-vega-haro jalesu
nilambaro raksatu mam sadagnau
vayau ca ramo ‘vatu khe balas ca
maharnave ‘nanta-vapuh sada mam
(4)
sri-vasudevo ‘vatu parvatesu
sahasra-sirsa ca maha-vivade
rogesu mam raksatu rauhineyo
mam kama-palo ‘vatu va vipatsu
(5)
kamat sada raksatu dhenukarih
krodhat sada mam dvivida-prahari
lobhat sada raksatu balvalarir
mohat sada mam kila magadharih
(6)
pratah sada raksatu vrsni-dhuryah
prahne sada mam mathura-purendrah
madhyandine gopa-sakhah prapatu
svarat parahne ‘vatu mam sadaiva
(7)
sayam phanindro ‘vatu mam sadaiva
parat paro raksatu mam pradose
purne nisithe ca duranta-viryah
pratyusa-kale ‘vatu mam sadaiva
(8)
vidiksu mam raksatu revati-patir
diksu pralambarir adho yadudvahah
urdhvam sada mam balabhadra arat
tatha samantad baladeva eva hi
(9)
antah sadavyat purusottamo bahir
nagendra-lilo ‘vatu mam maha-balah
sadantaratma ca vasan harih svayam
prapatu purnah paramesvaro mahan
(10)
devasuranam bhaya-nasanam ca
hutasanam papa-cayendhananam
vinasanam vighna-ghatasya viddhi
siddhasanam varma-varam balasya
(1) May Lord Balarama, who is the master of Goloka, who is the supreme controller of all controllers, and whose fame is spotless, protect me. May Lord Balarama, who on His head holds the earth as if it were a single mustard seed, protect me in this world.
(2) May Lord Balarama protect me when I am surrounded by many armies. May Lord Balarama, who holds a plow, always protect me in battle. May Lord Balarama, who holds a club, always protect me in many fortresses. May Lord Balarama, the Supreme Personality of Godhead protect me in the forest.
(3) May Lord Balarama, who wears blue garments and who stopped the Yamuna, always protect me in fire. May Lord Balarama protect me in the wind. May Lord Balarama protect me in thesky. May Lord Balarama, who is Lord Ananta Himself, always protect me in the great ocean.
(4) May Lord Balarama, who is Vasudeva’s son, protect me on mountains. May Lord Balarama, who has a thousand heads, protect me in great disputes. May Lord Balarama, who is Rohini’s son, protect me from diseases. May Lord Balarama, who fulfills desires, protect me from catastrophes.
(5) May Lord Balarama, who is the enemy of Dhenukasura, always protect me from lust. May Lord Balarama, who killed Dvivida, always protect me from anger. May Lord Balarama, who is the enemy of Balvala, always protect me from greed. May Lord Balarama, who is the enemy of Jarasandha, always protect me from illusion.
(6) May Lord Balarama, who is the best of the Vrsnis, always protect me at sunrise. May Lord Balarama, who is the king of Mathura’ City, always protect me in the morning. May Lord Balarama, who is the friend of the gopas, always protect me at midday. May Lord Balarama, who is supremely independent, always protect me in the afternoon.
(7) May Lord Balarama, who is the king of serpents, always protect me at sunset. May Lord Balarama, who is greater than the greatest, always protect me in the evening. May Lord Balarama, whose power is invincible, always protect me in the middle of the night. May Lord Balarama always protect me at every sunrise.
(8) May Lord Balarama, who is the master of Revati, protect me from every direction. May Lord Balarama, who is the enemy of Pralamba, protect me from every direction. May Lord Balarama, who is the best of the Yadavas, protect me from below. May Lord Balarama always protect me from above. May Lord Balarama protect me from near and far. May Lord Balarama protect me everywhere.
(9) May Lord Balarama, who is the Supreme Personality of Godhead, always protect me from within. May powerful Lord Balarama, who enjoys pastimes as the king of serpents, protect me from without. May Lord Balarama, who is the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul residing in everyone’s heart, always protect me.
(10) Please know that this kavaca of Lord Balarama is the best of armors. It destroys the fears of the demigods and demons. It is a blazing fire that burns up the fuel of a host of sins. It is the death of a host of obstacles. It is the abode of spiritual perfection